Üye Ol

Üye Ol

Hemen Üye Olun, Aradığınız Hasarlı Araçları Kolaylıkla Bulun

E-Posta Adresi *

* E-Posta adresinize doğrulama linki gönderilecektir.
Şifre *
Şifre Tekrarı *
* Şifre en az 6 karakterden oluşmalıdır.
Adı *
Soyadı *
T.C. No *
Vergi No *
Cep Telefonu (GSM) *

* Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.
Sabit Telefon *
Cinsiyet *     
Doğum Tarihi *

Üyelik Sözleşmesi

                                                                      Araç Satış Sözleşmesi
  Konu
Neova Sigorta A.Ş. tarafından kasko sigortası yapılan veya Trafik sigorta mağduru  ve bir hasar sonucunda ağır hasarlanan veya çalınıp bulunan araçlarla ile ilgili olarak,bu araçları satın almak isteyen ALICI’lar ile Sigortalı adına bu satışa aracılık eden NEOVA Sigorta A.Ş.’nin ,fiyat teklifi verme ,ihale ve satın alma,devir teslim ve tescil işlemlerinin yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  ALICI’nın yükümlülükleri

1.       NEOVA Sigorta A.Ş. ‘ne kasko sigortası ile sigortalı bulunan veya Trafik sigorta mağduru  ve bir hasar sonucunda ağır hasarlanan veya çalınıp bulunan araçlar ile ilgili olarak fiyat verebilmesi için ALICI,NEOVA Sigorta A.Ş.’ne …………………… TL tutarında nakit teminat verecektir. NEOVA Sigorta A.Ş gerekli gördüğü hallerde sözleşme bitiminde ve sözleşme süresi içinde ,ALICI’lar tarafından verilmiş olan bu teminatın arttırılmasını talep etme hakkına sahiptir.
2.       Fiyat teklifleri, NEOVA Sigorta A.Ş.’nin belirliyeceği şekilde internet aracılığı ile veya kapalı zarf usulünde,yazılı olarak verilecektir.Yazılı olarak fiyat teklifleri bağlayıcı olup,sözlü olarak verilen fiyat teklifleri işleme alınmayacaktır.
3.       İnternet aracılığı ile yapılacak satışlarda ALICI’lar kullanıcı kodu ve şifrelerini kendileri belirliyecektir.Bu kullanıcı kodu ve şifre ile verilecek fiyat teklifleri ALICI’nın sorumluluğunda olup,bu şifrenin 3.şahıs veya kuruluşlar tarafından kullanılmasından NEOVA Sigorta A.Ş.sorumlu tutulmayacaktır.
4.       İhaleye sunulan hasarlı araçlar,site üzerinde incelendikten sonra bulundukları adreste mutlaka görülecektir.Hasarlı araç bulunduğu adreste görülmeden sadece sitede yer alan bilgiler doğrultusunda teklif verilmesi halinde sorumluluk ALICI’ya ait olup,ihale sonracı ALICI tarafından hasalı araçla ilgili olarak iletilebilecek parça eksikliği,araç üzerinde bulunmayan donanım,aracın sitede yer alan fotoğraflarından farklı bir durumda bulunması v.b.talepler dikkate alınmayacaktır.
5.       Hasarlı araçların hasar tarihinden itibaren çekildikleri otopark,garaj veya servislerdeki muhafazalarını ilgilendiren otopark ve servis eksperyiz ücretleri ALICI tarafından karşılanacaktır.Bu ücretlerle ilgili bilgiler hasarlı aracın ihale sayfasında belirtilebileceği gibi,belirtilmediği veya belirtilen bedelin dışında bir ücret talep edilmesi halinde sorumluluk ALICI’ya ait olacak ve bu nedenlerle ilgili gelebilecek talepler dikkate alınmayacaktır.
6.       Fiyat teklifi verilen hasarlı araçlar için yapılan ihale sonucunda ,en yüksek fiyatı veren ALICI’lar ,söz konusu hasarlı araçları,bedelini sigortalıya,sigortacıya veya sigortacının vekil tayin ettiği kişiye 5(beş) gün içeresinde nakten ve defaten ödemek ve devir işlemlerini sigortacının göstermiş olduğu Trafik müşavirlik firmasında tamamlamak sureti ile hasarlı aracı teslim almak ve tüm bu işlemleri belgeleri Trafik müşavirlik firmasına ibraz etmek zorundadır.İhale sonucu belirlenen fiyattan hasarlı aracı almayan,belirtilen sürede ödeme yapmayan veya devir işllmelmerini zamanında gerçekleştirememekten doğacak zararlar ALICI’dan alınarak ve vermiş oldukları  teminat  ruhsat sahibi lehine kullanılması ile giderilecek ve bu ALICI’ların teminatları sözleşmeleri feshedilecektir.  
7.       Hasarlı araç üzerinde tasarruf hakkı Sigortalıda bulunduğundan,fiyat teklifleri sonuçlandıktan sonra sigortalı veya sigortalı adına bu ihalede aracılık eden NEOVA Sigorta A.Ş. söz konusu hasarlı aracı istediği kişiye satma veya satmaktan vazgeçme hakkına sahiptir,Aynı şekilde ihale sonucu en yüksek fiyatı veren ALICI ‘nın hukuken geçerli bir sebep olmadan aracı almaması durumunda,araç yeniden ihaleye alınacak ve ihaleden vazgeçen ALICI!nın teminatı bloke edilerek,sözleşmesi fesih edilecekve daha sonraki iahlelelere alınmayacaktır.
8.       ALICI’ların kendi aralarında haberleşerek ve ihale edilen hasarlı araçları düşük bedelle satın alma girişimlerinin tespit edilmesi halinde ,bu ALICI’ların sözleşmeleri fesih edilecektir ve tekrar hiçbir ihaleye dahil edilmeyecektir.
9.       ALICI’ya ihale sonu aracın teslimatı noter satışı tamamlandıktan sonra yapılır.İhale sonucu hasarlı aracı teslim alan ALICI’ların ,aracın işletilmesinden(resmi satış,devir ve tescilden önce)doğan fiiller sonucunda 3.şahısların can ve mallarına zarar vermeleri halinde,bu zarardan dolayı NEOVA Sigorta A.Ş. ve sigortalı sorumlu tutulmayacaktır ve bundan dolayı herhangi bir zarara uğramaları durumunda ALICI bunu defaten ödeyecektir.Aracın hasar tarihinden sonra tahakkuk eden her tür vergi ve harçları ALICI tarafından ödenecek olup,herhangi bir sebepten dolayı sigortalının ödemek zorunda kaldığı bu borç bedelleri ALICI tarafından sigortalıya ödenecektir.Aynı şekilde hasarlı araca hasar tarihinden sonra ihale sürecinde tahakkuk edebilecek her tür vergi,tedbir ve /veya harç bedelleri ve hasarlı aracın noter satış işleminden önce trafik tescil kayıtlarının kontrol edilmesiALICI’nın sorumluluğunda olup,ihale sonrası hasarlı araca tahakkuk eden vergi,tedbir ve/veya harç bedellerinin ödenmesi ve trafik tescil kayıtlarında çıkabilecek sorunlarla ilgili talepler dikkate alınmayacaktır.Noter satışından sonra,satıştrafikten tescil edilene kadar geçen süre içinde araç üzerine gelebilecek haciz ve benzeri takyidatla NEOVA Sigorta A.Ş.’nin sorumluluğunda olmayıp,Alıcı NEOVA Sigorta A.Ş.’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
10.   Tüzel kişiliklere ait araçların satışında,çıkacak güncel oranlardaki KDV,ALICI tarafından ödenecektir.Sözleşme tarihindeki güncel KDV oranı binek araçlarda %1 ,Ticari araçlarda ise %18’dir.Güncel yasal KDV oranlardaki değişiklikler aynen yansıtılacaktır.
11.   Aracın teslim alınması ve satış bedelinin Sigortacıya veya Sigortacının vekil tayin ettiği kişiye ödenmesinden sonra,aracın devir alınması konusunda bir sorun çıktığı takdirde tek muhatap,araç üzerinde tüm hukuki tasarruf yetkisine sahip olan sigortalıdır.Bu konuda ALICI’lar tarafından NEOVA Sigorta A.Ş.’nden herhangi bir talepte bulunulmayacak ve sorun ALICI ile sigortalı arasında çözümlenecektir.
12.   Hasarlı aracın ekspertizinin yapıldığı servisler,ilgiliaraç için ihaleye katılamayacaklardır,Herhangi bir şekilde bu araçların ihalesine katıldığı tespit edilen servislerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.
13.     Hasarlı araçlar ihale sayfasına alınırken ruhsat bilgileri ve hasarlı aracın ekspertizini yapan servisin raporu esas alınmaktadır.Bu nedenle hasalı aracın ihale sayfasında yer alan bilgilerden farklı olarak,aracın tipi,modeli,kilometresi v.b. ile ilgili çıkabilecek sorunlardan Sigortalı ve NEOVA sigorta A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır.
14.   ALICI tarafından bedeli ödenerek satın alınan araçların sözleşme şartlarında noter kati satışlarının belirledikleri ve NEOVA Sigorta A.Ş.’ye yazılı bildirecekleri 3.şahıslara satışının yapılabilmesi için ALICI’ların bu sözleşme ile birlikte ekteki GENEL noter satış muvafakat taahhütnamesini ve 3.şahsa satışı talep edilen plakası belirli araçla ilgili olarak Araca özel noter satış muvafakat taahhütnamesini imza yetkili kişi tarafından imzalanıp,NEOVA Sigorta A.Ş.’ye ,Lider Trafik Müşavirliğine teslim etmek zorundadır.İlgili muvafakat nameler sözleşme ile ilgili ALICI’nın sorumluluklarının devri anlamına gelmediğini,ALICI muvafakat bildirimi yaptığı araç ve veya araçlar ile ilgili sözleşme ile ilgili her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul,beyan,taahhüt eder.
15.   Ağır hasarlı araçların işlem takipleri LİDER TRAFİK MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. tarafından yapılmakta olup ÇEKME belgeli araç satışları ile ilgili 140 TL , Direk satış yapılacak araçların satış işlemleri için 140 TL hizmet bedeli alınacaktır.Yukarıdaki bedeller Hasarlı araç alıcısının bizzat LİDER trafiğe gelerek Noter devrini alması durumunda geçerli olup,ALICI LİDER Trafiğe vekalet vererek bu işlemleri yaptırması halinde 40 TL. ücret alınacaktır.
16.   Hasarlı araçların,ALICI’ların talep etmesi halinde ,bulundukları yerde incelenmesi için NEOVA Sigorta A.Ş. tarafından ALICI’lara her türlü kolaylık sağlanacaktır.
17.   NEOVA Sigorta A.Ş. iş bu sözleşmeyi herhangi bir neden göstermeksizin dilediği zaman tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.
18.   İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde İSTANBUL Mahkemeleri  ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.
19.   İşbu sözleşme kabul edildiği tarihten itibaren süresiz olarak geçerlidir.Sözleşme koşulları kesin olup,sözleşmenin ALICI tarafından okunmadan kabul edilmesi ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ALICI’nın uğrayacağı zararlardan sigortalı veya NEOVA Sigorta A.Ş. sorumlu tutulamaz. Sözleşme ALICI’nın talep etmesi halinde veya ALICI’nın sözleşme koşullarına uymaması halinde sona erecektir.
20.   İşbu sözleşme kabul edildiği tarih itibari ile yürürlüğe girecek olup,yukarıda belirtilen sözleşme şartlarının peşinen kabul,beyan ve taahhüt eder.